Spread the love

Nuku’alofa – Okotopa 3, 2019: 12.30pm (Ofisi Palemia): Ke tulou mo e takafalú pea mo e talamalú, kae ‘atā mu’a ke fakahoko atu ‘a e ki’i fakalelei ko eni, ki he feto’oaki ‘i he faka’eke’eke ‘o e PalÄ“mia Fili, ka ko e Minisitā Pa’anga, Dr. Pohiva Tu’i’onetoa, ‘a ia na’e tuku atu ‘i he Monite, ‘aho 30 ‘o Sepitema, 2019.

‘Oku ‘oatu ai ‘a e faka’apa’apa mo e kole fakamolemole, kia Hou’eiki mo hotau Kāinga, kae fakatokanga’i ange, ‘oku ‘ikai ke kau ‘a Tu’i Uata mo ‘Etuate Lavulavu, ‘i he Kau Fale’i ki he PalÄ“mia
Fili.

Malo ‘aupito mo e faka’apa’apa atu,

Mei he ‘Öfisi ‘o e Minisitā Pa’ angá
‘Aho 3 ‘Okatopa 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *