Spread the love

Nuku’alofa – Massi 31, 2020: 10pm (Nuku’alofa Times/TPL): ‘Oku hoko ‘ae holoholo he totongi ‘oe loloo tisolo mei he $1.6906 ki he lita ‘i ‘Okatopa 2019 ki he $1.5091 ki he lita ‘i Ma’asi 2020 (fakakatoa ‘ae holoo ‘a e totongi ‘oe loloo ko e seniti ‘e 18.15 ki he lita) fiema’u ai ke holo ‘ae totongi ‘uhila.

Ko e holo ko eni ‘i he totongi ‘oe loloo mei Okatopa 2019 ki Ma’asi 2020 oku fakatupunga lahi mei
he ‘ikai ha felotoi he vaha’a o Lusia moe Saute ‘Alepeaa ki he lahi ‘oe lolo oku tuku maii ki he
maketii talu mei he áho 8 Maási 2020. Toe tanaki atu kiai moe uesia faka-ékonomika áe ngaahi
fonua ó mamani í he mahaki ko’eni COVID-19.

Ko e totongi úhila foóu leva é seniti é 73.00 ki he íuniti (houa kilo uati kWh) ke kamata ‘i he ‘aho 1 ‘o ‘Epelilii.

Koe holo áki eni áe seniti é 10.16 pe koe peseti é 12.2% mei he totongi úhila lolotonga koe 83.16 ki he íuniti naé talu hono ngaueáki mei he ‘aho 1 ‘o Novema 2019.

Talu hono tali ‘oe totongi ‘uhila ‘I Novema 2019 ki he totongi fo’ou seniti ‘e 83.16 moe huu mai ‘ae Pule’anga Fo’ouu ‘o tokoni ke ta’ofi/pukepuke ‘ae totongi ‘uhila he tu’unga lolotonga na’e ‘iai, koe seniti ‘e 79.90 ki he ‘uinitii.

Koe tokoni ko’eni ‘ae Pule’anga ‘aki ‘ene totongi ‘ae kehekehe ‘oe hiki koiaa kae tu’uma’u pee he 79.90 ‘o a’u mai ki Ma’asi 2020.

Kuo tali ‘e he Pule Fakafuofuoa totongi ‘uhilaa – Koe Komisoni ‘Uhila ke holo hifo ‘a e totongi ‘uhila ki he seniti ‘e 73.00 ki he ‘iuniti pea ke kamata ngaueáki mei he áho 1 Épeleli 2020.

Kuo ma’u ‘ae ongoongo lelei mei he Pule’anga ‘e fakalahi ‘enau tokoni Lifeline ‘aia oku ui koe Government Policy Obligation GPO pe koe Ngaahi Fatongia Fakapolisii ‘ae Pule’angaa.

Koe Lifeline ko’eni oku toe holoki ‘ae totongi ‘uhila ki he ngaahi ‘Api Nofo’angaa pee ‘aki ‘ae seniti ‘e 8 ki he ‘iuniti. Koe holo ia mei he seniti ‘e 73 ki he seniti ‘e 65 ki he ‘iuniti ‘oe ‘uluaki ‘iuniti pee ‘e 100 ‘e ngaue’aki ‘ehe ngaahi ‘api nofo’angaa he mahina, kamata aipee ‘aho 1 Epeleli 2020.

I he taimi koee na’e seniti ai ‘e 79.90 ki he ‘iuniti na’e tokoni ‘ae Pule’angaa lifeline ke holoki ki he seniti ‘e 70.00. Ka ‘I he holo ko’eni ‘ae totongi ‘uhila 1 Epeleli 2020, ki he seniti ‘e 73.00 kuo toe huu mai ‘ae tokoni ‘ae Pule’anga lifeline ke holoki ki he seniti ‘e 65 ki he ‘iuniti ‘ae ‘uluaki uniti ‘e 100 oku ngaue’aki ‘ehe ngaahi ‘Api Nofo’angaa pe.

Ko e fakakatoa ‘o e ma’u’anga ivi mei he ivi fakanatula (faama solaa moe faama havili) ‘oku fe’unga pe mo e peseti ‘e 14 ‘o e ivi kotoa oku tufaki ‘ehe Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki he’etau fiema’u ‘uhila fakalukufuaa. ‘Aia kuo ‘osi fakakau ‘ae tokoni ko’eni 14% mei he faama solaa moe faama havilii ‘i hono fika’i ‘o e totongi ‘uhila oku tuku atu ko’eni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *