Spread the love

NUKU’ALOFA,TONGA –  FEPUELI 26,2021: 3:12 PM (Nuku’alofa Times): Na’e kamata ‘i he ‘aho ‘aneafi pea faka’osi ‘i he ‘aho ni ‘a e polokalama ki hono fakamalohia  ‘o e kau faingata’ia.

Na’e fakaafe fakalangilangi heni ‘ae Minista Mo’ui Dr.’Amelia Tu’ipulotu, ne kau fakataha mai foki ki heni moe Komisiona Ma’olunga ‘o ‘Aositelelia Mr Adrian Morrison, Fakafofonga mei he Potungaue Ako moe Ako ‘o e Siasi Uesiliana, CEO ‘oe MIA kae pehe foki ki he kau fakaafe kehe pe.

Koe kaveinga ‘o e Polokalama ni ‘i hono faka-Pilitania ko e “Partnership for Change”.

Fakatatau ki he me’a ‘a e Fakaafe fakalngilangi Dr. ‘Amelia na’a ne pehee, “ koe kaveinga fisifisimu’a ‘o e ‘aho ni ko e “Partnership for Change “ pe ki hono liliu faka-Tonga, Takanga ‘etau fohe kiha liliu ‘oku langa hake ke fakapapau’i koe ngaahi liliu ko’eni ke fakalakalaka kimu’a pea kuopau ke fakahoko ia ‘i he malumalu ‘o e langa hake ‘a e tupulekina ‘o e fonua ‘i he ngaahi tapa kotoa pe kau ai e kau faingata’ia kenau malava ke tokoni ki he fakalakalaka faka’ekonomika ‘o e Fonua.”

Ko e taumu’a foki ia ‘o e polokalama ke fakamalohia e kau faingata’ia ke nau malava ke tokoni ki hono fakasi’isi’i e ngaahi fakakaukau koia ‘oku ‘ikai kenau malava ke tokoni.

‘I he me’a ‘a e CEO ‘o e MIA, Dr Fotu Kuohiko Valeli Fisi’iahi na’a ne pehe, neongo ‘oku nau ‘i he tu’unga faingata’ia ka ‘oku nau ma’u ha ngaahi taleniti ‘o hange koe ngaahi ngaue fakamea’a , ta tongitongi moe ngaahi ngaue kehe pe pea ko e fiema’u ia moe taum’ua ‘o e polokalama ke fakamalohia e tafa’aki koia.

Taleniti ‘o Sione Mafi Te’e ka ko e taha kau disability; ta tongitongi, ngaahi kahoa etc

Ko Sione Mafi Te’e ‘oku ne fokoutua ‘i he faingata’ia fakaesino pea ‘oku ne heka saliote pe, na’e pehe ‘e Sione ko hono taleniti koe ta tongitongi moe ngaue fakamea’a kehe pe neongo ‘oku faingata’ia fakaesino ka ‘oku ne lava pe ‘o tokoni ki hono famili ‘i hono taleniti.

Na’e to e fakalotolahi foki ‘a Siaosi Vaka ka koe palesiteni ia ‘oe NATA ‘o pehe ‘oku malava pe ‘a e ta’emalava pea ‘oua ‘e fo’i neongo pe ‘oku nau faingata’ia fakaesino ka ‘oku ‘ikai koe ngata’anga ia. Ko Siaosi foki na’ane fa’a lava atu kihe fonua muli ‘o fakafofonga’a Tonga ni ‘i he Sipoti ‘a e kau Disability he mala’e ‘o e Bing bong pea na’a ne ikuna ai ha metali siliva ma’a Tonga.

Ko e taha foki eni e ngaahi taleniti te ne malava pe ‘e he taha faingata’ia ‘iate ia pe ‘o tokoni mo hiki hake ‘a hotau fonua koeni ko Tonga, ‘i he faka’ekonomika pea pehe foki ki he fakasosiale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *