Spread the love

NUKU’ALOFA,TONGA- MA’ASI 1,2021: 12:26PM(Nuku’alofa Times): Na’e fakahoko ‘I he ho’ata ‘aneafi ‘ae polokalama vete ‘aukai ‘oe Fonua ki he mahina koia ko Fepueli ‘aia na’e angamaheni hono fakalele mai ‘I he ta’u kuo’osi. Pea na’e fakahoko ‘a e polokalami ni ki Liahona ‘I he Loki Konifelenisi ‘o e ‘Apiako Ma’olunga ‘o Liahona pe.

Koe polokalama ‘aukai foki ko ‘eni ‘oku angamaheni ke vilo holo pe ‘I he ngaahi siasi  ‘I Tonga ni Pea ‘I he ‘aneafi na’e tataki ‘a e Polokalama ni ‘e he Siasi ‘o Sisu Kalaisi ‘o e Kau Ma’oni’oni ‘I he Ngaahi ‘Aho Kimui Ni.

Na’e me’a heni ‘ae Tangata’eiki  Palemia Hon.Pohiva Tu’I’onetoa,Kau Minisita mo honau ngaahi hoa,Kau CEO he ngaahi Potungaue ‘oe Pule’anga,Kau ngaue fakapule’anga, Kau Taki kehe ‘o eFonua moe ngaahi Potu Siasi kehe pe pea moe kau Fakaafe tokolahi foki,’ikai ngalo foki heni e Kau Taki Ma’olunga moe kaingalotu ‘o e Siasi ‘o Sisu Kalaisi ‘o e Kau Ma’oni’oni ‘I he ngaahi ‘aho kimui ni ne nau kau fakataha mai ki he polokalama ni.

Na’e ‘I heni foki moe Kuaea ‘o e Uooti Kahoua 1&2  kenau tataki ‘ae hiva ‘oe ‘aho .

Kaekehe foki koe ngaahi kaveinga ‘eni ‘o e lotu ‘aukai hufia kihe mahina ko Fepeueli nae tu’unga ai ‘ae Polokalama ni

  1. Hufia e Tama Tu’I ko Tupou IV mo hono Pule’anga ke malu’I mei Langi ‘a Tongapea ke malu’I mo hao ‘a hono Kakai mei he mahaki fakatu’utamaki koia ‘o e Koviti 19.
  2. Lotua mo Hufia e Kakai Tonga kotoa pea pehe kiate kinautolu ‘I Tu’apule’anga ‘oku nau mo’ua ‘ihe mo’ui lotolu Fakatu’asino, Fka’atamai moe Fakalaumalie foki ke ‘iai ha founga ke solova ai honau ngaahi faingata’ia.
  3. Ke Hufia e Ako ‘etau Fanau ke monu’ia pea ke faitokonia mei he Afiona ‘o fakamaama mo fakamonu’ia ‘a honau hala fononga kenau Ikuna ‘enau feinga Ako kotoa pe.
  4. Hufia e Pule koia ‘oe Tama Tu’I,Fakataha Tokoni, ‘Eiki Palemia moe Kapineti,’Eiki Sea Fale Alea,Tu’I Fakamaau Lahi moe Fakamaau’anga ke Tu’uloa mo Tolonga ‘enau Pule.

Na’e kamata ‘aki e polokalama ni ha hiva na’e fai hiva ai ‘a Viliami Fonua pea ta piano ‘a James Mafoa koe ongo memipa ‘oe Siasi ‘o Sisu Kalaisi ‘oe Kau Ma’oni’oni ‘I he ngaahi ‘aho kimui ni.Hili koia ne fakahoko e lotu kamata ‘e Palesiteni Hakeai koe Palesiteni Fakamisiona ‘oe Misiona Nuku’alofa Tonga.

Na’e lea fakafe’iloaki heni ‘a Palesiteni Sione Langi ka koe Palesiteni Siteiki ‘oe Siteiki Hihifo o fakafe’iloaki e ngaahi kaveinga ‘oe lotu hufia ‘aukai.. Muimui atu kiai moe ngaahi poupou fakalaumalie na’e fakahoko ‘e Palesiteni Tupou koe palesiteni Siteiki ‘oe Siteiki Noate,Palesiteni Toutai mei he Siteiki Ha’akame kae pehee foki kia ‘Ana Bing Fonua koe Palesiteni Fine’ofa ‘oe Siteiki Noate.

Na’e fakahoko foki he kuaea ‘a Kahoua 1&2 ha ngaahi hiva hili ‘ae ngaahi lea.

Na’e faka’osi’aki foki ha Lea Fakamalo ‘ae Lotu Vete ‘Aukai ko ‘eni na’e fakahooko ia ‘ehe Tangata’eiki Palemia Dr.Pohiva Tu’I’onetoa.

Koe tataki ‘oe Polokalama ni na’e tataki ia ‘e Palesiteni ‘Inoke Kupu koe Fitungofulu Faka’elia pe koe Taki Ma’olunga ia mei he Siasi ‘o Sisu Kalaisi ‘oe Kau Ma’oni’oni ‘I he Ngaahi ‘Aho Kimui Ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *