Spread the love

NUKU’ALOFA – MA’ASI 11,2021: 5.06PM(Nuku’alofa Times): Na’e fakahoko foki ‘I he ‘aho ‘aneafi ‘a hono launch e poloseki  na’e fakahoko ki he  Vahenga Hihifo koe fakataumu’a ke fakasiisii ‘a hono’uli’I ‘o e Fonua.

Na’e fakaafe fakalangilangi foki heni e Tamasi’I Pilinisi, Pilinisi Ata ‘I he polokalama ko’eni , na’e fakahoko ‘eni kihe Tonga Surfing Limited na’e ‘iloa pe koe Ha’atafu Beach Resort.

Koe poloseki ko ‘eni na’e na’e fakahoko ia ‘ehe Tonga Intergrated Water and Coastal Management Project. Pea koe poloseki koe fokotu’u ha Decompose Toilet pea moe Septic Tank ke hoko ko ha konga ʻo e taumuʻa ʻo e ngaue ke tokoni ke fakasiʻisiʻi ʻa e ʻuli ʻi he fonua kae tautautefito kihe Vahenga Hihifo na’e fakatefito ai.

Koe feitu’u foki ‘e tolu na’e fai kiaI e ngaue ‘I he poloseki ko ‘eni ‘aia na’e kau ai ‘ae ongo ‘apiako Lautohi Pule’anga ‘I Tongatapu 5  KOE LAUTOHI Pule’anga Kanokupolu pea moe Lautohi  Pule’anga Kolovai. Na’e ‘a’ahi foki a Pilinisi Ata kihe ngaahi feitu’u ko’eni  ke mamata’I e lavame’a kuo fakahoko. Na’e kau fakataha atu kiai moe fakafofonga Kakai ‘o Tongatapu 56’ihe Fale Alea Losaline Ma’asi, Kau ‘ofisa fakapule’anga moe kau fakaafe kehe pe ne nau kauga fakataha ‘I hono tokoni’I ‘oe poloseki ko’eni.

Fakafofonga Tongatapu 5 Losaline Ma’asi ‘i hono huufi ‘o e poloseki.

Na’e fakahoko foki ha ngaahi polokalama savea  kimu’a kihe ngaahi ‘atakai, tautau tefito kihe toilet(bathroom)  ihe ngaahi ‘apiako lautohi ‘I Tonga  pea mo ‘Eua pea na’e pea fakapapauʻi ʻa e fie maʻu ke tokanga ʻa Tonga ki hotau tuʻunga maʻa” fakatatau kia Silia Leger  koe National Project Coordinator ia oe Pacific R2R Ridge to Reef.

Na’e ma’umonu’ia e Vahenga Hihifo he na’e ma’u ‘e he R2R ‘ae faingamalie kenau fokotu’u ke faksi’isi’I ‘ae Stress Reduction Measures ‘o ‘ikai ngata pe ‘I heni kae kau mai foki moe ngaahi fonua kehe pe. Pea na’e konga tolu ‘ae poloseki ko’eni  ki hono fokotu’u ‘oe Compost Toilets ‘e 3, Plastic and Sand Filtering Septic Systems ‘e 3 ‘I he ngaahi ‘api nofo’anga, Matatahi pea moe Apiako Lautohi Pule’anga foki.

Naʻe pehe ʻe Silia ʻoku nofotaha ʻa e ngaue ʻa e pilot ʻi Tonga R2R ʻi hono vakaiʻi e ola lelei ʻo e loto mafasia mo e kau ta sipinga pule, tokoni ki hono langa hake ʻo e ngaahi meʻa ʻe malava ʻi he tukui kolo fakalotofonua pea tokoni ʻi hono fokotuʻu ha ngaahi palani ki hono tokangaʻi ʻo e feituʻu matafanga ki he fisheries habitats mo e matatahi.

Naʻa ne toe pehe ko e taumuʻa ʻo e R2R Tonga ke fakatupulaki ha 90 hectares naʻe ngaue/Protected Wetland.

“Naʻe ola lelei ʻeni he na’e kau fakataha mai moe Potungaue Fisheries, hili enau  fakamoʻoni hingoa ʻi he Memorandum of Understanding ʻi Maʻasi 2020. Naʻa ne pehe, ko e aleapau ki Tonga IW R2R ke poupouʻi mo fakapaʻanga hono fakahoko eni ‘ehe Kulupu SMA ‘o Kanokupolu.

“Hili e ola lelei kotoa ko ʻeni ʻo e implementations, naʻe fokotuʻutuʻu fakataha leva ʻa e polokalama kamata ke fakahaaʻi ʻa e ngaue mo e ngaue malohi kotoa pe naʻe fai ke lavaʻi ai ʻa e ngaahi lavameʻa ʻo e ngaue R2R pea mo e lelei taha ki hono tokangaʻi ʻo e Vahenga Hihifo(Fo’ui-Ha’atafu).”

Na’e toe pehe foki ‘e Silia na’e fakapa’anga  ‘ae poloseki ko ‘eni ‘ehe Global Enviroment Facility, kae pehe foki kihe United Nation Development United Nations Environment Program (UNEP), SOPAC or the GeoScience Division of the Pacific Community, partner departments ‘o hange koe Environment and Fisheries, tanaki mai kiai pea moe   Ministry of Lands and Natural Resources. Na’e tokanga’I ‘ae poloseki foki ko ‘eni ‘ehe R2R.

Naʻa ne pehe foki  na’e  fai ha fakataha ʻi he 1997 ‘I he ngaahi fonua ʻe 13 ‘I he Pasifiki ,naʻe fokotuʻu mai ke maʻu ha founga fakavahelahi ke lea ai ʻi ha ngaahi meʻa ʻoku malu mo maʻa ʻi he vahefonua.

ʻI hono talitali lelei ʻo e kau fakaafe, ko e memipa ʻo e Falealea ki he Tongatapu 5, naʻe pehe ʻe  Losaline Maʻasi naʻe monuʻia ʻa e kakai ʻo Hihifo ke tukutaha ʻenau ngaue ‘I he poloseki ni.

Naʻa ne pehe, “ʻOku mau fakamalo mo hounga’ia  moʻoni  he ngaue mo e ngaahi hoa kehekehe  ʻi heʻemau fili ke ngaue mo e kakai ʻo e Vahenga Hihifo ʻi he lavame’a ko ‘eni

‘Oku mau fakamalo ai kihe ʻPotungaue Lands and Natural Resources Chief Executive Officer Rosamond Bing pehe naʻe ʻikai ola lelei e ngaue taʻe kau ai e hoa ngaue ʻa e stakeholders kotoa pe, tautautefito ki he kakai ʻo Fo’ui- Ha’atafu..

Naʻá ne tali lelei e ngāue naʻe fai ʻe he Komiti ʻo e Toʻu Tupú ‘o Tongatapu 5.

Naʻa ne toe pehe, “kuo nau hoko ko ha ngaahi hoa mahuʻinga ʻi he ngaue ni.”

Naʻe pehe ʻe Palesiteni ‘oe Komiti To’utpu ‘o Tongatapu 5  Lopeti Tufuʻi  naʻa nau toe houngaʻia ʻia Losalie Maʻasi mo e ngaue ʻa Tonga IW R2R ʻi hono ʻoange kiate kinautolu ʻa e faingamalie  ngaue ke fengaueʻaki ‘I he poloseki ni.

Na’e kau foki ‘ihe Kau fakaafe ‘a e Talekita ‘ihe Enviroment Mrs.Atelaite,Deputy Director of Fisheries Dr.Siola’a Malimali,Rev Sione Vailea koe Faifekau Uesiliana ‘o Kanokupolu ,Kau ‘ofisa faka-Puleanga mei he Ngahhi Potungaue kae pehee foki kihe kau memipa ‘oe Kolo moe kau Mitia foki..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *