Spread the love

 

NUKU’ALOFA- MA’ASI 18,2021: 10.29AM(Nuku’alofa Times):Na’e faka’iloga ‘ehe kaingalotu ‘o Nukunuku e ta’u 179 ‘oe kau Fine’ofa (hou’eiki fafine) ‘o e uooti ‘I he ‘aho’aneafi.

Na’e tokanga’I ‘ae polokalama ni ‘e Siosiua Latu koe Palesiteni Siteiki ‘oe Siteiki Matahau Tonga, Nuku’alofa. Na’e ‘I heni foki moe kau taki ma’olunga kehe pe ‘oe Siasi ,Kaingalotu ‘oe Uooti Nukunuku kae pehe kihe kau fakaafe kehe pe.

Ko e polokalama foki ko ‘eni na’e konga ‘e tolu. Konga ‘uluaki ne fai ai e ouau keke pe ko hono faka’ilogai ia ‘oe ‘aho ‘oe kau Fine’ofa na’e puhi ‘ae keke ko ‘eni ‘ehe taha e Fa’e ‘I he Fine’ofa ‘a ia koia ‘oku ta’u motu’a taha ka koe uitou ko Lotu Ma’ake.

Lotu Ma’ake ‘ihe ‘amanaki kene puhi e keke ‘oe kau Fine’ofa

Konga hono ua ‘oe polokalama ni na’e fakahoko ai e ‘a’ahi ‘o e ngaahi Welfare ‘oe kaingalotu Nukunuku moe ‘enau kato houa 72. Ko e welfare foki moe kato houa 72 koe ngaahi teuteu ‘o hange koe Kuleka,Pisikete,Hina Vai kau ai moe ngaahi me’a faka-faito’o falemahaki,te’elango,kasa moe ngaahi fiema’u vivili kehe pe ‘ae famili. Koha teuteu telia ha ngaahi faka-tamaki fakaenatula e hoko mai ‘oku ‘osi mateuteu pe ‘ae ngaahi famili kiai.

Na’e pehee ‘e Sela Maile Pongi koe taha kau Fine’ofa ‘oe Uooti Nukunuku 1 kuo ne mateuteu fakatu’asino mo hono ki’I famili kiha faka-tamaki ‘e hoko mai ‘I he kaha’u.Pea ‘oku ne fiefia ke kau ‘I hono faka’ilonga’I ‘oe ta’u 179 ‘oe Fine’ofa.

Koe taha foki ‘eni ha ngaahi houalotu mahu’inga ‘ihe Siasi ‘o Sisu Kalaisi’oe Kau ma’oni ‘ihe ngaahi ‘aho kimui ni.’oku ui koe Kau Fefine ‘Ofa(refers:women)

Na’e faka’osi ‘aki foki ‘ae polokalama ko’eni ha ngaahi faiva mei he kau Fefine’ofa ‘o Nukunuku.

Koe polokalama foki ko ‘eni ‘oku ‘ikai ke fo’ou ia kihe Kaingalotu ‘oe Siasi ‘o Sisu Kalaisi ‘oe Kau Ma’oni’oni ‘I he Ngaahi ‘aho kimui ni. ‘Oku fakahoko ma’u pe ia ‘ihe ta’u kotoa pe ‘ihe ngaahi Uooti kotoa pe ‘I Mamani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *