Spread the love

NUKU’ALOFA- MA’ASI 18,2021:11.5AM(GOVT.TO):I he 16 Ma’asi, 2021 Na’e fakatū’uta ‘i he pongipongi ‘o e ‘aho ni ‘a e hā’unga ‘a e Potungāue Fakamatala ‘Eá, Ma’u’anga Iví, Ma’u’anga Fakamatalá, ‘Ōfisi ki hono Tokangaekina Ngaahi Fakamatakí, ‘Ātakaí, Feliuliuaki ‘o e ‘Eá mo e Fetu’utakí (MEIDECC) ki he ‘Ene ‘Afió Kingi Tupou VI ke fakahā ‘a e loto hounga’ia ‘i he’ene hā’elea ‘a e Vahefonua Vava’ú ke huufi ‘a e Senitā ki hono Tokangekina ‘a e Ngaahi Me’a Fakatu’upaké ‘apongipongi.

Fakatatau ki he Pule Lahi ‘a e Potungāue MEIDECC Paula Ma’u, na’e kau ki he fakatū’uta hā’ungá ‘a e ‘Eiki Kōvana Vava’ú Nōpele Fakatulolo pehē ki hono kāingá kae pehē foki ki he kau ngāue ‘a e Potungāue MEIDECC.

Naé meá foki ai á e ‘Eiki Palēmia ‘o Tongá Toketā Pōhiva Tu’i’onetoa, konga ‘o e Hou’eiki Minisitá ‘i he polokalama ni.

Ko e senitā fo’ou ‘oku ‘amanaki ke huufi ‘apongipongí ‘e fakahoko fatongia ai ‘a e Potungāue MEIDECC mo e Potungāue MLSNR.

Na’e toki tū’uta foki ‘a e hā’elé ‘i he Vahefonua Vava’ú ‘i he pongipongi ‘o e ‘aho ni ka na’e me’a mai ‘a e Ta’ahine Kuiní Nanasipau’u ‘i he pongipongi ‘aneafí.

Óku ha í he áta ni á e Éiki Palemia ó Tonga Rev. Dr. Pohiva Tuíónetoa, Éiki Minisita ó e Potungaue MEIDECC Poasi Tei, pea mo e Éiki Minisita ó e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi Ákosita Lavulavu.
Óku ha í he áta ni á e Éiki Palemia ó Tonga Toketa Pohiva Tuíónetoa, Éiki Minisita ó e Potungaue MEIDECC Poasi Tei, pea mo e Éiki Minisita ó e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi Ákosita Lavulavu.

IMG_2318

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *