Spread the love

 

NUKU’ALOFA- MA’ASI 30,2021: 3.05PM(Nuku’alofa Times)-Kuo tuku mai ha fakamatala mei he Potungaue MEIDECC fekau’aki moe vakapuna ‘oku ‘amanaki ke tu’uta mai ki Tonga ni ‘ihe ‘aho 31 ‘oe mahina ni pe koe ‘ahi ia ‘apongipongi.

Pea oku fakafuofua koe kau pasese ‘e toko 255 ‘oku ‘amanaki ke nau tu’uta mai ki Tonga ni mei ‘Okalani, Nu’;usila pea mo Brisbane ‘Aositeleelia foki.

‘E toe folau atu foki moe vakapuna Lulutai ki Fisi ke fakafoki mai ‘ae kau faifekau ‘ae Siasi ‘o Sīsū Kalaisi Kau Mā’oni’oni Ngaahi ‘Aho Kimui ni pea moe ni’ihi ‘oe Kainga Tonga na’e tukuvaka ‘i Fisi.Koe ngaahi fakamole kihe vakapuna ko’eni ‘oku fakapa’anga  pe ‘oku totongi peia ‘ehe Siasi ‘o Sīsū Kalaisi Kau Mā’oni’oni Ngaahi ‘Aho Kimui ni.

Fakatatau ki he Pule Lahi ‘a e Potungāue MEIDECC Paula Pouvalu Ma’u, kuo ‘osi ngāue ‘a e kōmití ke vahevahe ‘a e tokolahi ‘o e kau pāsese tenau omi ‘i he ‘aho 31 ‘o Ma’así pea mo e ‘aho 1 ‘o ‘Epelelí.

“Ko e vaka mei ‘Okalani Nu’usilá ‘oku fakafuofua ki he kau pāsese ‘e 102 ‘e omi he vaka ko iá ‘a ia ko e toko 90 ai ne tonu kenau foki mai ‘i he vaka ‘i Ma’asi ‘aho 3 ka koe’uhí ko e fakataputapui ‘i Nu’usilá ne toloi mai ai ‘a e vaká ki he faka’osinga ‘o e mahina ni.”

“Ko e tokolahi ‘a e kau pāsese mei Fisí kuo ‘osi fakapapau’i he taimi ni ko e toko 25 pea mo e toko 128 mei ‘Aositelēlia ‘a ia ko e toko 255 ia tuku kehe kapau ‘e toe ‘i ai ha liliu.”

Kaekehe foki na’e toe tuku mai foki ‘ihe ‘aho 29 ‘oe mahina ni pe ha fakamatla ‘o pehe kuo tu’utu’uni ‘a e Kōmiti ki he Ngaahi Me’a Fakatu’upaké (NEMC) pea mo e Komiti ki hono Tokangaekina ‘o e Covid-19 ke toloi ‘a e folau mai ‘a e kau pāsese mei Brisbane ‘a ia na’e palani ke nau tū’uta mai ‘i he ‘aho Pulelulu ‘o e uike ni, 31 ‘o Ma’asi, 2021.

Na’e makatu’unga ‘a e tu’utu’uní ‘i he fakataputapui (lockdown) ‘a Brisbane kamata ‘i he 5:00pm efiafi ‘o e ‘aho ‘aneafi koe’uhí ko e ngaahi keisi (case COVID-19) fo’ou ne toe hā ‘i he vahefonuá.

Na’e peheee  ‘e Paula Pouvalu Ma’u ‘e kei tū’uta mai pē ‘a vaka mei ‘Okalani, Nu’usila ‘i he ‘aho Pulelulu ‘o e uike ni pea mo e vaka mei Fisí ‘i he ‘aho 1 ‘o ‘Epelelí mo e kau pasese ‘oku ‘amanaki ke nau folau mai ai.

“Koe’uhí ke fakapapau’i ‘a e malu mo e hao ‘a e fonuá mei he Covid-19, ko e fale’i lelei taha mei he Potungāue Mo’uí ‘e lelei ange kapau ‘e toloi ‘a e vaka mei Brisbane kae toki mahino ange ‘amui e taimi ke toe folau mai ai.”

Oku ‘amanaki ke tū’uta mai ‘a e vaka hokó hili ‘a e ‘aho 1 ‘o ‘Epelelí ‘i he ‘aho 28 ‘o ‘Epelelí pē.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *