Spread the love

NUKU’ALOFA – ‘EPELELEI 28,2021(Nuku’alofa Times): Na’e tuku mai ha fakamtala mei he Potungaue MEIDECC ‘i he ‘aho 26 ‘o ‘Epeleli, 2021 ‘o pehe ‘oku fe’unga mo e toko 5,367 ‘a e tokolahi ‘o kinautolu ne nau kau atu ki he ‘uluaki takai ‘o e Polokalama Huhu Malu’i KŌVITI-19.

Fakatatau ki he fakamatala kuo tuku mai mei he Potungāue Mo’uí na’e faka’avalisi ‘oku fe’unga mo e toko 639 ‘a e tokolahi ‘o e kakai ne kau faka’aho atu ki he polokalama ni hili hono luva atu ‘a e huhu malu’í ‘i he ‘aho 15 ‘o e mahina ni.

‘I he taimi tatau na’e te’eki ai ke ma’u ‘e he potungāué ha lipooti felāve’i mo ha tokotaha na’e kau he polokalamá ne hā mai ne uesia ‘e he faito’o (extreme allergic reaction).

Mei he tokolahi ‘o kinautolu ne ‘osi huhu malu’i KŌVITI-19 ko e pēseti pe ‘e 0.5% ne nau ongo’i ninimo, felangaaki e sinó pea mo fakamokosia pea ne siofi kinautolu ‘e he kau ngāue mei he potungāué ke fakapapau’i ‘oku nau ‘i he tu’unga fakafiemālie pē.

Na’e fe’unga mo e timi ngāue ‘e nima mei he Potungāue Mo’uí na’e vahevahe ke nau fakahoko e Polokalama Huhu Malu’i KŌVITI-19, ‘a ia ko e kau ngāue fakakātoa ‘e 150 ne fakahoko fatongia mei he ‘aho 19 – 23 ‘Epeleli.

Ko e tokolahi ‘o kinautolu kuo ‘osi lēsisita ki he Polokalama Huhu Malu’í mo e toko 6,441 pea ko e 1,349 ai ne ‘osi fakahoko honau huhu malu’í.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *